STORE POLICY

Customer Care

PRIVACY & SAFETY

Fine & Foxy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens

(en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Fine & Foxy houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Identiteit onderneming

Als Fine & Foxy zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

info@wowmom.be

www.fineandfoxy.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Fine & Foxy verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Fine & Foxy; (uitvoering overeenkomst)

 • Het verwerken van bestellingen

 • Meedelen van de status van bestellingen

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (Toestemming betrokkene)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (opslagen en verwerken)

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres (factuur- en afleveradres), telefoonnummer, e-mail  

  • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker WIX.

WIX zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Om onze bestellingen te verwerken en te verzenden hebben wij een koppeling met MY Parcel. Deze ontvangt van ons uw adresgegevens (afleveradres) om de bestellingen te kunnen verzenden/leveren.

Uw online betalingen worden verwerkt door onze partner Stripe.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Fine & Foxy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden nooit langer dan vijf jaar bewaard.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fine & Foxy van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement

Fine & Foxy kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 19/01/2020. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

1 ALGEMEEN

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop- verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Fine & Foxy.
Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten,
behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

1.1 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

Fine & Foxy

België
Email: info@fineandfoxy.be 

Ondernemingsnummer: BE0738669450 Naam zaakvoerder: Rombauts Rina

BESTELLING
Art. 2
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het plaatsen van de bestelling en de betaling af te ronden, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

AANSPRAKELIJKHEID
Art. 3
Wij garanderen dat de door ons geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

3.1
De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient
de klant (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk
te melden via info@fineandfoxy.be.
Indien dit niet tijdig (binnen 3 kalenderdagen) wordt gemeld kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Het oorspronkelijk label mag niet verwijderd worden van het artikel, is dit wel het geval dan bevindt het artikel zich niet meer in nieuwstaat en kunnen wij dit niet vergoeden.

3.2
Onze aansprakelijkheid geldt niet indien: A) de klant de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met onze aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

HERROEPINGSRECHT
Art. 4
Wanneer de klant niet tevreden is met de aankoop bestaat de mogelijkheid om te retourneren. Wij voorzien een gratis retourservice, voor meer info gelieve contact op te nemen via info@fineandfoxy.be, instagram of facebook.
Wanneer men iets wenst te retourneren via retourzending, Zijn de kosten steeds voor rekening van de klant. 

Om recht te hebben op de retourzending dient de klant ons binnen 3 kalenderdagen na ontvangst op de hoogte te stellen via email (info@fineandfoxy.be) welke goederen de klant wenst te retourneren. De maximum retourtermijn bedraagt 14 kalenderdagen. Ontvangen wij de retour niet binnen 14 kalenderdagen na ontvangst worden de retour niet meer aanvaard.

SALE artikelen kunnen geruild worden voor andere stuks of maatjes, maar deze worden echter niet terugbetaald.

BETALING
Art. 5
Betaling gebeurt steeds via een beveiligd elektronisch platform met keuze uit Bancontact, iDeal, visa en mastercard. Wanneer de betaling niet afgerond is zal de bestelling ook niet behandeld worden.

UITVOERING / VERZENDING
Art. 6
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze onmiddellijk na het
afronden van de betaling. De verzending gebeurt binnen 1-3 werkdagen via MY Parcel.
Enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.

De klant dient bij de bestelling het adres grondig na te kijken. Wanneer een bestelling terugkomt wegens het opgeven van een fout of onvolledig adres, wordt hiervoor automatisch een vergoeding van €6,00 aangerekend. Zowel bij de terugbetaling als wanneer het pakket opnieuw verstuurd dient te worden. Dit geldt ook wanneer het pakket niet wordt afgehaald op het postkantoor en hierdoor automatisch terug bij ons toekomt.

Verzendkosten binnen België bedragen 6 euro Voor bestellingen met een waarde onder de 40euro (exclusief verzendkosten) Voor zendingen naar Nederland bedragen de verzendkosten  10 euro  voor bestellingen met een waarde onder de 50 euro (exclusief verzendkosten) Voor landen buiten Europa gelieve een prijsaanvraag te doen, via info@wowmom.be

GESCHILLEN
Art. 7
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.

BINDING


Art. 8
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn steeds bindend. 

 
 • Facebook
 • Instagram

Contact us | Follow us

Fine & Foxy : +32 494/10.19.51